Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű általános szerződési feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF)!

 

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban az ecocatering.hu címen elérhető honlapot, illetve webáruházat (a továbbiakban: Honlap vagy Webshop), amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja!

 

VERZIÓ: 2.5 - 2020. március 18. napjától hatályos ÁSZF

 

Az Ön szerződésére a szolgáltatásaink igénybevételekor, így különösen a megrendelés megtételekor hatályos mindenkori ÁSZF az irányadó, amelyet a megrendelést visszaigazoló email mellékleteként is megküldünk Önnek, ezáltal az visszakereshető.

 

1)            Bevezető, általános rendelkezések

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk célja a cégünkről és termékeinkről való tájékoztatás, valamint a termékek értékesítése távollévők között kötendő szállítási szerződések útján (a továbbiakban: Webshop Vásárlás).

 

Amennyiben bármely természetes személy nem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatásainkat, így különösen vásárol Webshopunkban, úgy fogyasztónak minősül, és a vele megkötött szerződésekre irányadóak a fogyasztókkal kötött szerződések jelen ÁSZF-ben és a jogszabályokban rögzített rendelkezései, így különösen az alábbi jogszabályok:

 

  • A Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény,
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 

A Honlap fenntartója és üzemeltetője az Ecocatering Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

székhely (egyben a panaszügyintézés helye):

2113 Erdőkertes, Rét utca 11.

cégjegyzékszám:

13-09-186227

adószám:

23100761-2-13

nyilvántartó cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cég képviselője:

Stampf Krisztina ügyvezető

központi e-mail cím:

natur@ecocatering.hu

központi telefonszám:

(+36) 30 221 7181

bankszámlaszám

10402991-50526787-84491004

számlavezető bank:

K&H Bank Zrt.

ügyfélszolgálat / panaszkezelés telefonos elérhetősége:

(+36) 30 397 2363

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást részben a Honlapon található információk (pl. termékleírások, termékárak) útján, részben pedig a jelen ÁSZF útján adja meg a Felhasználónak.

 

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. A módosítás annak a Honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF-módosítást követő igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 

Tájékozatjuk, hogy termékeinkre kereskedői jótállást nem vállalunk, azokra a törvény szerinti szavatosság irányadó. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

 

A jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

2)            A Honlap böngészése, a Webshop használata

 

A Honlapot bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja. Ön jogosult a honlapunkon regisztrálni, az ezt követő bejelentkezéssel biztosított kényelmi funkciók megkönnyítik a Honlapunkon történő böngészést, illetve lehetővé teszik a Webshop Vásárlást. Ön regisztrációtól függetlenül feliratkozhat hírlevelünkre, és arról regisztrációtól függetlenül bármikor leiratkozhat. A Honlap használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Ezen online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják. A szerződéskötés nyelve kizárólag magyar. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

 

A Szolgáltató által a Honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek tesznek lehetővé. A Szolgáltató ugyancsak nem felel azért, ha a Honlap vagy a Webshop bármely időpontban nem elérhető, esetleg korlátozottan vagy hibásan működik. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy az igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan működjenek együtt a honlap böngészése és a Webshop használata során, és hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint teljesüljön az adatbiztonság.

 

A Webshopban történő vásárlás során Felhasználó köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a megrendelés teljesítéséhez és a hatékony ügyfél-kommunikációhoz szükséges. Felhasználó felel az általa megadott adatok helyességéért és valóság tartalmáért. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

A Honlapon történő regisztráció egy felhasználói e-mail cím, egy ahhoz rendelt jelszó, továbbá egyes kapcsolattartási és számlázási adatok megadásával történik. A regisztrációval Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató feltételeit, valamint lehetősége nyílik a Webshop Vásárlásra. A regisztrációkor megadott adatok kapcsán Szolgáltató biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

 

3)            A megrendelés és a kiszállítás menete

 

Ön regisztrációt követően vásárolhat Webshopunkban. Szolgáltató üzletet nem tart fenn, a termékek csak online, a Webshopon keresztül rendelhetők meg, de személyesen is átvehetők a Szolgáltató székhelyén. A termékek Honlapon feltüntetett ára a csomagolás díját tartalmazzák, az ÁFÁ-t és a kiszállítás díját azonban nem tartalmazzák. Termékek Felhasználó által történt megrendelése és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – a Honlap oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett – szállítási (adás-vételi) szerződés jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A termékek feltüntetése a Webshopon nem minősül ajánlattételnek a Szolgáltató részéről, az legfeljebb csak felhívás ajánlattételre.

 

Webshopos megrendelés: Szolgáltató virtuális kosarat működtet a Webshopon, amelynek segítségével a Felhasználó kényelmesen ki tudja jelölni, illetve a vásárlás során módosítani tudja a megrendelt termékeket, kiszerelést és mennyiségeket, a Felhasználó nevét és adatait, köztük a szállítási és számlázási címet, a választott fizetési módot. A vásárlás során megadott adatokat összegző lap (adatok ellenőrzése oldal) elfogadását, azaz a megrendelés véglegesítését követően a megrendelés leadottnak minősül, az ajánlati kötöttség létrejön, Felhasználót ettől kezdve – amennyiben Szolgáltató a megrendelés feldolgozását visszaigazolja – fizetési és átvételi kötelezettség terheli. A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, módosítani vagy törölni a megrendelést, vagy a véglegesítést megelőzően megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, ezáltal Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelésének elküldése előtt el tudja végezni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más jellegű adatok, információk esetén felmerülő kiszállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli. A megrendelésnek a Szolgáltató rendszerében történt rögzítését követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve. A visszaigazolás elmaradása esetén, javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A visszaigazolás hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja, ebben az esetben a visszaigazolás elmaradásáért a Szolgáltató nem felel, ha a visszaigazolás egyéb okból maradna el, úgy Felhasználó elállhat a megrendeléstől.

 

A megrendelések feldolgozása, vételár kifizetése: Amennyiben a megrendelés az adott munkanapon délután 16 óráig Szolgáltató rendszerébe beérkezik, úgy aznap, ellenkező esetben a következő munkanapon a megrendelés feldolgozásra kerül. Szolgáltató az esetlegesen felmerült kérdéseket a Felhasználóval kapcsolatba lépve tisztázza, illetve jelzi a Felhasználónak, ha az adott rendelést termékhiány miatt vagy bármely más okból teljesíteni nem tudja, ez utóbbi esetben a Szolgáltató felelőssége a megrendelés teljesítésének elmaradásáért kizárt. A Megrendelés elfogadásáról Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap, ez már tartalmazza a kiállított elektronikus (előleg)számlát. Átutalásos és online bankkártyás fizetési mód választása esetén Szolgáltató kizárólag a vételár beérkezését követően intézkedik a termékek kiszállításra történő előkészítéséről. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg a Barion Payment Zrt. általános szerződéses feltételei szerint. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha a vételár a Megrendelés feldolgozását követő 8 munkanapon belül nem érkezik be, Szolgáltató jogosult a megrendelést a Felhasználó részére e-mailben küldött tájékoztatás mellett törölni a rendszeréből. Szolgáltató a megrendelt termékek teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát a terméken fenntartja.

 

A kiszállítás költségei, a megrendelések kiszállítása: Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a külsős futárszolgálattal együttműködési keretszerződéses viszonyban áll, így kedvezményes, üzleti díjakon veszi igénybe a futárszolgálatot és a termékek csomagolásáért és kiszállításáért a futárszolgálat által felszámított díjon és költségeken felül semmilyen további díjat nem számít fel. A mindenkori kiszállítási díjak/költségek a Honlap „Szállítás” menüpontja alatt olvashatók, az ott szereplő díjtáblázat, valamint az egyes termékek ismertető lapján található súly-adatok alapján a várható kiszállítási költség előzetesen is kalkulálható. A megrendelés automatikus visszaigazolásában a termékek árai mellett az automatikusan kalkulált kiszállítási költségek is szerepelnek. A Termékek kiszállítását Szolgáltató utánvétes fizetés megjelölése esetén a Megrendelés elfogadását, átutalásos vagy online bankkártyás fizetés esetén a vételár Szolgáltatónál való jóváírását követő munkanapon megkezdi. Szolgáltató a feldolgozott megrendelés kiszállításához független futárszolgálatot vesz igénybe a Felhasználó költségére. A megrendelt termékek kiszállítása rendszerint 2 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a termék nincs raktáron és a teljesítés nem megoldható a fenti határidőben, úgy a Szolgáltató értesíti és tájékoztatja a Felhasználót erről a körülményről és megállapodnak a megrendelés és a teljesítés további részleteiről. Szolgáltató vagy a futárszolgálat a megrendelt termékek futárszolgálatnak történt átadását követően a Felhasználót e-mailben értesíti a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a termékek tervezett időn belüli kiszállítása érdekében, az esetleges késedelemért azonban a felelősségét kizárja.

 

A termék(ek) átvétele: A megrendelt termékeket Felhasználó, amennyiben a megrendelése során személyes átvételt kért,  a megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató székhelyén személyesen is átveheti előzetes egyeztetést követően, 9 és 16 óra között, ebben az esetben a kiszállításra vonatkozó rendelkezések nem érvényesülnek. Kiszállítás esetén a kézbesítés munkaidőben, általában 8 és 16 óra között történik. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, amelyen megjelöli az ismételt kézbesítési kísérlet várható időpontját, valamint telefonszámot ad meg annak érdekében, hogy Felhasználóval másik kiszállítási időpontot egyeztessenek. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor a Terméket a futárszolgálat visszahozza a Szolgáltatóhoz, és Szolgáltató jogosult a megrendelést Felhasználó átvételi kötelezettségének megsértésére hivatkozással, tájékoztató e-mail küldése mellett törölni, Felhasználó részére pedig a felmerült költségekkel csökkentett vételárat megtéríti. Felhasználó köteles a termékek átvételekor, az átvételt igazoló dokumentum aláírását megelőzően ellenőrizni a termékek mennyiségét és minőségét. Amennyiben Felhasználó hiányt vagy a csomagoláson, illetve a termékeken külsérelmi nyomot, hibát tapasztal, úgy ezt köteles a futárszolgálat / kiszállító segítségével jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyen jegyzőkönyv hiányában Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó az átvételt igazoló dokumentum aláírását követően arra hivatkozik, hogy hiányos a csomag tartalma, sérült a csomagolás vagy a termék, illetve nem az a termék van benne, amit megrendelt. A jelen pontba foglalt rendelkezések az átvételkor nem felismerhető, rejtett hibákért való szavatossági felelősséget nem érintik, az az átvételt követően fennáll. Ha megfelelően felvett jegyzőkönyv igazolja, hogy a termékek az átvételt megelőzően sérültek vagy hiányosak, úgy Szolgáltató a Termékek visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítja.

 

Budapesti szállítási című gasztronómiai partner vásárlása: Amennyiben a jogi személy Felhasználó akár a megrendelés megtételekor, akár a Honlapra történt regisztráció során vagy azt követően megfelelően igazolta, hogy a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozás, és nettó 30.000,- Ft értéken felül ad le Budapesten belüli szállítási címre vonatkozó megrendelést, úgy ezen megrendelésére a fentiek az alábbi eltérésekkel érvényesülnek:

  • Szolgáltató nem futárszolgálat útján, hanem saját maga szállítja ki a megrendelt termékeket, ingyenesen, a Megrendelés feldolgozását követő hétfői, szerdai vagy pénteki napon;

Fentieken túl ezen vásárlások esetén nem érvényesülnek a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználók közötti szerződésekre irányadó rendelkezések.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Szolgáltató a korábbi ÁSZF-ben szereplő, gasztornómiai partnereknek felkínált utólagos fizetés lehetőségét – a koronavírussal, mint vis maior helyzettel kapcsolatos bizonytalan gazdasági kilátások okán – határozatlan ideig felfüggesztette.

 

4)            Fogyasztókat megillető elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a már teljesített megrendelésétől indoklás nélkül elállni, amely elállási jogát a megrendelt termékek Felhasználó vagy az általa az átvételre kijelölt, a futárszolgálattól eltérő személy általi átvételét követő 14 napon belül, azaz az átvétel napjától számított 14. nap elteltéig gyakorolhatja. Nem illeti meg elállási jog a Felhasználót romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ide tartoznak azon termékeink, amelyek légmentes csomagolásban kerültek kiszállításra, és amelyek egyszer használatos, nem mosható/tisztítható termékként a felhasználás során élelmiszerrel kerülnek közvetlen kapcsolatba.

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF első oldalán megjelölt székhelyére, illetve elektronikus elérhetőségére. Határidőben gyakorolja elállási jogát a Felhasználó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat beérkezését Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja.

 

A Felhasználó elállási nyilatkozatát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, alább ismertetett elállási/felmondási nyilatkozat-mintájának felhasználásával is megteheti, de nyilatkozhat formakényszer nélkül is:

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

Az elállás joghatásai: Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás díját és költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Elállás esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató fentebb megjelölt székhelyére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a termékeket. A termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató utánvéttel feladott postai küldeményt nem vesz át.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5)            Szavatosság

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a termék már a szerződés teljesítésekor hibás volt, kivéve az alábbi esetet: fogyasztónak minősülő Felhasználónál az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez esetben tehát a fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak azt kell igazolnia, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves, Fogyasztó pedig két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől el is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tudta elvégezni, vagy Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

6)            Termékszavatosság 

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatótól vásárolt termék hibája esetén - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania, de a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. A gyártó és a forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7)            Panaszkezelés, jótállás, fogyasztóvédelem, békéltető testület

 

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza a Szolgáltatónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan, úgy panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató panasz-ügyintézési helye, levelezési címe megegyezik a bevezető rendelkezések között feltüntetett székhelyével, illetőleg panasz-ügyintézés céljából ugyancsak a bevezető rendelkezések között feltüntetett e-mail elérhetőséget, valamint telefonos elérhetőséget tart fenn.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát jelenlévő fogyasztó esetén azonnal, telefonon vagy e-mail útján tett panasz esetén pedig az érdemi válasszal együtt megküldve átadja. A jegyzőkönyv tartalmazza a panasztevő nevét, lakcímét, telefonos vagy e-mail útján tett panasztételnél a panasz egyedi azonosító számát, a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját, a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató álláspontját, ha a panasz azonnal kivizsgálható, valamint a jegyzőkönyv keltét és a személyesen panaszt tevő és azt a Szolgáltató nevében felvevő személy(ek) aláírását.

 

Azonnali orvoslás hiányában a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja a panaszt és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, egyúttal a fogyasztónak minősülő Felhasználót tájékoztatja arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, eljárási lehetőségek:

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes magyar fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége:

 

Gödöllői Járási Hivatal

cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.

e-mail: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/godolloi-jarasi-hivatal

 

Az európai unió on-line fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum elérhetősége:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a fenti online honlapon keresztül.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703; (+36-1) 784-3076; (+36-1) 784-3149

Ügyfélfogadási idő és tanácsadás: K-Sz-Cs: 9.00 - 14.00

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén – feltéve, hogy előbb megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül a Szolgáltatóval – jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

 

A békéltető testület a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő formában tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét. A békéltető testület eljárása a fogyasztónak minősülő Felhasználónak a békéltető testület elnökéhez írásban előterjesztett kérelmére indul. További tudnivalók a békéltető testület fent megjelölt honlapján olvashatók.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságok hatáskörtől függően:

 

Budapest Környéki Törvényszék

cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

vagy

Gödöllői Járási Bíróság

cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.,

levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 410.

 

Amennyiben a Felhasználó panaszát a Szolgáltató nem rendezte megnyugtatóan, vagy a békéltető testület eljárása nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

Adatkezelési tájékoztató

hatályos: 2018. május 25. napjától

1. Az adatkezelő személye

2. Fogalmi meghatározások

3. Alapelvek

4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

5. Adattárolás módja, biztonság

6. Adattovábbítás

7. Jogorvoslati jogok

1. Az adatkezelő személye

Az Ecocatering Kft (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A www.ecocatering.hu alatt megtalálható web oldallal és web áruházzal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető címen. https://www.ecocatering.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

Az adatkezelő adatai:

Név: Ecocatering Kft.

Székhely: 2113 Erdőkertes, Rét u. 11.

Képviselő: Stampf Krisztina

Elérhetőség tel: 06302217181

Elérhetőség e-mail: natur@ecocatering.hu

Cégjegyzékszám, nyilvántartó cégbíróság: 13-09-186227

Adószám: 23100761-2-13

St. szám: 23100761-5610-113-13

Adatvédelmi felelős: dr. Takács Tamás

Tárhely szolgáltató neve, címe, elérhetősége: www.hosting55.com Üzemelteti: Paszinger Zoltán EV

Cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

Adószám: 64818324-2-33

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50357/2012.

Email: hosting@hosting55.com

Telefon: 06-1-4450955, 06-30-9961126

Fax: 06-1-4450956

Postacím: 2090 Remeteszőlős, Sirály u. 28.

 

2. Fogalmi meghatározások

Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom alapján:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Alapelvek

Az adatkezelő kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

 

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

· ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

· azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

3.2. Az érintett előzetes tájékoztatása

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

· felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

· pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

· tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelő. rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el, amennyiben felhasználó kéri, hogy a szoftver emlékezzen a jelszavára.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Az adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékok során adatkezelő részére önként megadott személyes adatok a nyereményjáték lezárását követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek. Amennyiben a játékos regisztrált felhasználó, ügyfél vagy hírlevél feliratkozó is, akkor természetesen az ezekre vonatkozó szabályok is érvényesek. A nyereményjáték nyertesének személyes adatait az adatkezelő a vonatkozó számviteli szabályok rendelkezései szerinti ideig tárolja.

A weboldal jelenleg nem használ cookie-t és nyereményjátékokat.

4.2. Regisztrációs adatbázis

Az adatkezelő a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, egyéni vállalkozó esetén cégnevét, adószámát, számlázási-, szállítási-, üzlet címét, vállalkozás főtevékenységét a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.

Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az adatkezelő továbbá ideiglenesen egy hónapig rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és megadott szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem aktiválja.

Megrendelés aktiválása esetén a tranzakciós adatok mentésre és tárolásra kerülnek.

A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet.

A felhasználók azonosíthatósága, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a termékről, , milyen területen dolgozik, , internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az adatkezelő. direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).

A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni. A felhasználó az adatok módosítását és törölését saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása az adatkezelő felé.

A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

 

4.3. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

4.4. Biztonsági adategyeztetés

A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó személyesen bemutathat, fax, e-mail útján szkennelve, vagy postai úton küldhet meg részünkre. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerünkben ideiglenesen tároljuk, mivel a felhasználó által megküldött fénymásolatok a biztonsági adategyeztetés lezárultával megsemmisítésre kerülnek. A biztonsági adategyeztetés egyebekben külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és további feltételeiről az adatok igénylésekor külön tájékoztatást adunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság , adóhatóság a tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. Adattárolás módja, biztonság

 

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverekwww.hosting55.com. nél találhatók.

 

5.1. Az adattárolás:

a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

· hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

· változatlansága igazolható (adatintegritás);

· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

5.2. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

· a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. Az adattovábbítás

Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatkezelő a törvényi lehetőségénél fogva az alábbi üzleti szolgáltatók/alvállalkozók részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:

Adatfeldolgozó neve: trans-o-flex Hungary Kft.
Címe: 1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: Szállítási és kézbesítései feladatok

7. Jogorvoslati jogok

 

7.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

7.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

· a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

· a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

7.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.

Ecocatering Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az Ecocatering Kft, (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárlóit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: az Ecocatering Kft. (székhely: 2113 Erdőkertes Rét u.11.);
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Az Ecocatering Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Ecocatering Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Ecocatering Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, csomagküldés) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő címe: 2113 Erdőkertes Rét u.11.

Adatkezelő elérhetősége: natur@ecocatering.hu +3630-2217181

Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-50357/2012

1. Webáruház adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Szállítási cím, Számlázási adatok (név, cím, adószám), Vásárolt áru.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az Ecocatering Kft munkatársai.

Adattovábbítás: Amíg a vásárló használni kívánja a webshopot, Adatkezelő személyes adatait a következő vásárlás kényelme érdekében megőrzi.

A papíron (számlákon) tárolt adatokat Adatkezelő az Adózás rendjéról szóló törvénynek megfelelő ideig tárolja utána megsemmisíti.

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
A társaság által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

CégnévSzékhelyAdatfeldolgozói tevékenység

www.hosting55.com Üzemelteti: Paszinger Zoltán EV

Cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

Adószám: 64818324-2-33

tárhely, a webáruház technikai feltételeinek valamint levelezőszerverének biztosítása

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

csomagszállítás

​Fit-Time-2001 Bt

2183 Galgamácsa Petőfi út 37

Telefon:0628 579530

könyvelés

2. Hírlevél adatkezelés

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését a hírlevélen közvetlenül vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

​​

e-mail útján a natur@ecocatering.hu címen, továbbá

postai úton az Ecocatering Kft 2113 Erdőkertes Rét u.11.címen.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ecocatering Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Ecocatering Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Ecocatering Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Ecocatering Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Webáruház készítés